Chyby

CHYBY

Udělali jste-li chybu, přiznejte to otevřeně.
Nevyhýbejte se výsledkům.
Pokorně snášejte ostny kritiky.
Nemyslete si, že můžete okamžitě očistit vlastní jméno.
Neplačte však zbytečně, protože to nebyla vaše první chyba a nebude to vaše poslední.
Pozveďnete svoji hlavu a žačněte znovu.
Projevte upřímnost v nápravě.
Začněte konat dobré skutky, v jakémkoli měřítku můžete, rozdáváním kousků sebe sama a vlastního vlivu, tolika, kolika můžete být užiteční, protože vibrace vděčnosti slouží jako materiál pro nápravu.
Pracujte, neustále pomáhajíc, s jistotou, že poctivá práce, s časem, vyléčí každou ránu a umlčí všechny soudy.
Neopakujte však stejnou chybu, protože každý kdo ví o chybě kterou koná ve skutečnosti neupadl v past, ale místo toho  vědomě pokládá pasti zla.

André Luiz

Francisco Candido Xavier and Waldo Vieira, Svět ducha.

***

MISTAKES

If you have made a mistake, admit it frankly.
Don’t evade the results.
Humbly bear the darts of criticism.
Don’t think that you can immediately heal up the breach around your name.
However, don’t start crying uselessly, for this is not your first, nor will it be your last,
error.
Lift up your head and start again.
Show sincerity in the readjustment.
Begin the task of good actions, on whatever scale you can, by distributing bits of yourself
and of your influence, to as many as you may be useful, for every vibration of gratitude serves as
material for reparation.
Work, ever aiding, in the certainty that honest work, with time, will heal every bruise an
silence all censure.
But don’t fall again into the same error, for whoever knows the mistake he is committing,
is in truth not in the trap of error but is instead consciously wielding the trap of evil.

André Luiz

Francisco Candido Xavier and Waldo Vieira, The World of the Spirit.

Dobrodinní: Řešení

Tváří tvář povinnosti, vzpomeň si na dobročinnost, posluž a předej dál.
Tváří tvář smutku, vzpomeň si na dobročinnost, pomož a předej dál.
Tváří tvář utrpení, vzpomeň si na dobročinnost, utěš a předej dál.
Tváří tvář stínu, vzpomeň si na dobročinnost, poskytni útěchu a předej dál.
Tváří tvář rozrušení, vzpomeň si na dobročinnost, pouč a předej dál.
Tváří tvář nevědomosti, vzpomeň si na dobročinnost, nauč a předej dál.
Tváří tvář zranění, vzpomeň si na dobročinnost, odpusť a předej dál.
Tváří tvář ráně, vzpomeň si na dobročinnost, toleruj a předej dál.
Tváří tvář pokušení, vzpomeň si na dobročinnost, pomodli se a předej dál.
Tváří tvář překážce, vzpomeň si na dobročinnost, doufej a předej dál.
Tváří tvář odmítnutí, vzpomeň si na dobročinnost, měj víru a předej dál.
Tváří tvář skleslosti(odrazování), vzpomeň si na dobročinnost, pomož a předej dál.
Tváří tvář obtížím, vzpomeň si na dobročinnost, požehnej a předej dál.
Tváří tvář nerovnováze, vzpomeň si na dobročinnost, naprav a předej dál.
Tváří tvář smutku, vzpomeň si na dobročinnost, utěš a předej dál.
Tváří tvář všemu zlu, vzpomeň si na dobročinnost, udělej vše v tvých silách a jdi kupředu.
“Každý den má dost své vlastní práce” říká nám moudrost Evangelia.
Každý člověk, na vestě k dokonalosti, následují požehnanou cestu zkušenosti.
Všechny zkušenosti jsou zkouškou. Každá zkouška předpokládá problém. Dobrodinní je řešení.

Fabiano de Cristo

Francisco Candido Xavier a Waldo Vieira, The World of the Spirit.
(Překlad PB)

***

CHARITY: SOLUTION

In the face of duty, think of charity, serve and pass on.
In the face of grief, think of charity, help and pass on.
In the face of affliction, think of charity, console and pass on.
In the face of shadow, think of charity, console and pass on.
In the face of perturbation, think of charity, enlighten and pass on.
In the face of ignorance, think of charity, teach and pass on.
In the face of injury, think of charity, forgive and pass on.
In the face of blow, think of charity, tolerance and pass on.
In the face of temptation, think of charity, pray and pass on.
In the face of an obstacle, think of charity, hope and pass on.
In the face of refusal, think of charity, have faith and pass on.
In the face of discouragement, think of charity, help and pass on.
In the face of struggle, think of charity, bless and pass on.
In the face of imbalance, think of charity, remedy and pass on.
In the face of sadness, think of charity, comfort and pass on.
In the face of all evil, think of charity, do all good to the extent of your ability and go
forward.
“Let the work of each day be sufficient thereunto,” the wisdom of the Gospel tells us.
Every man, on the road to perfection, follows the blessed path of experience.
All experience is a test. Every test presupposes a problem. Charity is the solution.

Fabiano de Cristo

Francisco Candido Xavier and Waldo Vieira, The World of the Spirit.

Dvacet cvičení

Radostně splnit jednu ze svých povinností.
Mlčet tváří tvář urážce.
Zapomenou na prokázanou laskavost.
Zprostit přátele od jakýchkoli laskavostí vůči sobě samému.
Umlčet naší agresivitu.
Neodsuzovat názor, který se liší od našeho vlastního.
Vynechat jakoukoli škodlivou nebo zbytečnou otázku.
Zopakovat zdělení nebo pokyn bez hořkosti.
Cvičit neustálou trpělivost.
Soucitně naslouchat poraněním našeho bližního bez psaní biografie našich vlastních smutků.
Hledat bez přetvářky prostředky, jak se stát nejužitečnějším.
Odpustit bez omlouvání sebe samého.
Neříct nikomu nic zlého.
Hledat lepší stánku lidé, kteří s nám sdílí své zkušenosti.
Být šťastný nad štěstím jiných.
Neopovrhovat tím, kdo pracuje.
Pomoct spontánně.
Respektovat službu druhých.
Snížit naše vlastní problémy.
Dobrovolně sloužit, když nás sklátí nemoc.

Učeň v pozemských zkušenostech, který si přeje a který sám může praktikovat alespoň několik z dvaceti zde navrhovaných cvičení, jistě obdrží od našeho Pána, ve škole života, ty nejlepší známky v kurzu Milosrdenství.

Scheilla

Francisco Candido Xavier a Waldo Vieira, The World of the Spirit.
(Překlad PB)

***

To accomplish happily one’s own obligations.
To remain silent in the face of offense.
To forget the favor done.
To exempt one’s friends from any kindness to oneself.
To mute our aggressiveness.
Not to condemn opinions which differ from our own.
To abolish any malicious or unnecessary question.
To repeat information and instruction without any bitterness.
To exercise constant patience.
To listen sympathetically to the injuries of neighbors without writing a biography of our
own grieves.
To seek without affectation the means of being most useful.
To forgive without excusing oneself.
To say no evil of anyone.
To seek the better side of those persons who share our experience.
To be happy over the happiness of others.
Not to loathe him who works.
To help spontaneously.
To respect the service of others.
To reduce our individual problems.
To serve willingly when sickness strikes us.


The apprentice in earthly experience who wishes and can apply himself to at least several
of the twenty exercises proposed here, will surely receive from the Divine Master, in the
school of life, the most outstanding grades in the course of Charity.

Scheilla

Francisco Candido Xavier and Waldo Vieira, The World of the Spirit.

Rozhovor s Divaldem Francem, 2014

Divaldo Franco nám poskytnul rozhovor na téma jeho letošních přednášek:

Jak se naučit mít rád/a?

Nikdo se nerodí milující. Láska je emoční evoluční proces, který je potřeba cvičit. Stejně tak, nikdo se nenarodil s nenávistí, ta může být výsledkem chování rodiny a společnosti ve vztahu k jednotlivci.
Zkušenost lásky začíná rozvinutím božské psychiky, jež je latentní ve všech stvořeních, protože nesmrtelný duch roste ve směru k Bohu, skrze něhu obdrženou od znovuzrození v útulí domova. Později, s použitím rozumu přichází rozpor mezi emocionálními výkyvy a rovnováhou. Tento konflikt poskytuje analýzu, kdo jsme a co je cílem naší existence na Zemi; a také přinášejí potřebu sebelásky – a to skrze ocenění morálních kvalit a překonání nedokonalostí, které jsou přirozeným důsledkem intelektuálně-morálního vývoje. Skrze respektování sebe sama si uvědomíte, že existence je cenná pro nás stejně tak jako pro ostatní a jedinec se tak probouzí k sebelásce.

Myslíte, že je problém naší doby, že lidé se snaží o sebelásku, ale ve skutečnosti jim jde především o posílení vlastního ega?

Je rozdíl mezi sebeláskou a posilováním vlastního ega. Sebeláska se sychronizuje s potřebou vlastního morálního a intelektuálního zlepšení užitečného pro sebe samotného i pro společnost. Oproti tomu ego si libuje pouze v v narcistickém uspokojování skutečných i falešných potřeb.

Je sebeláska spojená i s láskou k ostatním bytostem?

Bez pochyby. Když myslíme na to, co je pro užitečné naše bližní a zjistíme, že pouze nemáme potřebné podmínky, cítíme potřebu rozvinout osobní etické hodnoty, obětovat nízké pudy a rozvinout své schopnosti sloužit.
Takto může láska k bližnímu, když není psychologickým únikem k získání emocionálního bezpečí, být jednou z bezpečných cest k sebelásce.

Jakou roli hraje v případě sebelásky vztah člověka v přírodě?

Ve chvíli, kdy si člověk uvědomí, že příroda je naše matka, ze které přijímáme základní prvky pro udržení fyzického života, začne ji respektovat a spolupracovat s ní, je na jedné z cest k vybudování sebelásky směrem k zachování našich prostředků a krásy, které jsou nositeli.

Jakou roli hraje ve zdraví člověka vztah k přírodě?

Příroda vytváří vše, od vzduchu, který dýcháme a bez nehož je biologický život nemožný, až po harmonické vibrace potřebné pro naši psychofyzickou rovnováhu. Znečišťování přírody je cesta ničení života.

Co když se člověk cítí být nemocný, ačkoli je podle vyšetření u lékaře zdraví?

Je třeba zvážit, zda-li problém není důsledkem problémů emocionálních nebo spirituálních s vlivem(vměšováním) nešťastných duchů na vaši psychosféru, což je velmi dobře popsáno Spiritistickou doktrínou v kapitole o obsesích.

Jak se naučit pozitivnímu myšlení?

Překonáním vnitřních konfliktů a komplexů a záměnou depresivních myšlenek za zdravé a jejich posilněním. Když nemůžeme žít bez lítosti, vždy když přijde negativní myšlenka, nahradíme ji pozitivní, abychom si vytvořili návyk zdravého myšlení.

Je nějak zásadní ve vztahu k sebelásce výchova? Jestli je třeba u výchovy dětí dbát na něco zvýšený důraz, nebo zda naopak přehnaná výchova je kontraproduktivní?

Vzdělání získané láskou a něhou rodičů je prvním krokem k získání sebelásky, která odpovídá bezpečí a rovnováze vzdělávaného.
Přirozeně, když rodiče očekávají příliš mnoho, kastrují a přetváří emoce dětí, což se projeví v adolesenci a dospělosti jako psychologické poruchy.

Je možné, že zdraví a celkový stav člověka je spojený s negativními okolnostmi v jeho životě?

Ne nutně, protože to závisí na tom, jaký je pohled jedince na tyto negativní okolnosti. Pohoda a zdraví se odvíjí od psychické rovnováhy v harmonii s emocionální, pracující pro organizmus a v důsledku zabraňující nemocem.
Zdraví, na druhou stranu, není absence nemoci, ale dokonalé nastavení mentálních, emocionálních, fyzických, ekonomických a spirituálních hodnot.

Je možné léčit či zmírnit následky autoimunitní choroby jako revma či lupénka?

Lékařské procedury se neustále zlepšují ve snaze najít řešení autoimunitních chorob. Nicméně, jsou i nemoci karmické, u kterých může pomoci transformace morálky pacienta k lepšímu. To v praxi znamená snahu o udržení si duševní a emocionální rovnováhy a nepovažovat se za nemocného, ale pouze za nositele nemoci.

Dublin, 8. května 2014.

Divaldo Pereira Franco

Odkaz na původní text v portugalštině: https://drive.google.com/file/d/0BxsRull3ssmyVDdIWGtaNlI1WW8/edit?usp=sharing

Jsi-li uvázán na postel

Jsi připoután k posteli?

Všichni uznávají nepohodlí připoutání k posteli, nicméně podrážděnost zhoršuje jakoukoliv nemoc.
Potlačuje utrpení tvé touhy?
Útěcha modlitby je lékem na všechnu nemoci.
Uniká víra ve vyléčení ze tvého srdce?
Ani lékaři, ani členové tvé rodiny ti nemohou zaručit zlepšení, které se musí zrodit spontánně, v tobě.
Otravuje vzpoura tvou duši?
Země je údolím slz pouze pro oči pesimismu.
Brázdí smrt tvými myšlenkami?
Přechod ke spiritualitě je cesta pro všechny.
Zatemňuje osud tvých dětí tvé hodiny a minuty?
Nejcennějším dědictvím je příklad lásky k Boží prozřetelnosti, skrze splněné povinnosti.
Zraňuje bolestivá lítost tvé vzpomínky?
Mysl je naší první lékárnou.
Cítíš lítost při pohledu na minulé činy?
Žádný člověk na zemi se nemůže pochlubit svojí svatostí.
Tvé rty již nevědí, jak se usmívat?
Vzpomeň si na optimistické a šťastné invalidy, kteří laskavě chrání ty, kteří je navštíví tím, že povzbuzují jejich odvahu.
Udržuj si jistotu, že když je světlo Evangelia silné v srdcích a zářivé(lehké) ve svědomí, zdraví je blízko a všechny předpovědí jsou příznivé ve vztahu k Velké budoucnosti.

André Luiz

Francisco Candido Xavier a Waldo Vieira, The World of the Spirit.
(Překlad PB)

***

ARE YOU BED RIDDEN?

All recognize the discomfort of confinement to bed, nevertheless, irritation worsens any
illness.
Does suffering smother your hopes?
The consolation of prayer is a medication for all ills.
Does confidence of the cure flee from your heart?
Neither doctors nor members of your family can guarantee the improvement which must
be born, spontaneously, within you.
Does rebellion poison your soul?
The earth is a vale of tears only for the eyes of pessimism.
Does death prowl about your thoughts?
The passage to spirituality is the road for all.
Does the fate of your children darken your hours?
The most valuable heritage is the example of love of Divine Providence, through
obligations met.
Do distressing regrets wound your memory?
The mind is our first pharmacy.
Do you feel remorse at the sight of past actions?
No man on earth can boast of being a saint.
Your lips no longer know how to smile?
Remember that optimistic and happy invalids kindly protect those who visit them by
stimulating their courage.
Keep the certainty that if the light of the Gospel is strength in the heart and light in the
conscience, health is near, and all the prognostications are favorable vis-à-vis the Great Future.

André Luiz

Francisco Candido Xavier and Waldo Vieira, The World of the Spirit.

Dnes Ano

DNES ANO

Včera minulost.
Zítra budoucnost.
Dnes teď.
Včera slib.
Zítra pravěpodobnost.
Dnes čin.
Včera to vypadalo.
Zítra kdo ví?
Dnes bez pochybnosti.
Včera touha.
Zítra změna.
Dnes příležitost.
Včeta čas setí.
Zítra čas sklizně.
Dnes výběr.
Včera nikdy víc.
Zítra možná.
Dnes ano.
Včera bylo.
Zítra bude.
Dnes je.
Včera získáná zkušenost.
Zítra nové překážky.
Dnes, nicméně, je náš čas dělat a budovat.

Emmanuel

Francisco Candido Xavier a Waldo Vieira, The World of the Spirit.
(Překlad Pavel Beran, omlouvám se za kvalitu)

***

TODAY YES

Yesterday past.
Tomorrow future.
Today now.
Yesterday promise.
Tomorrow probability.
Today action.
Yesterday it seemed.
Tomorrow who knows?
Today without a doubt.
Yesterday longing.
Tomorrow change.
Today opportunity.
Yesterday seeding time.
Tomorrow harvest time.
Today selection.
Yesterday no more.
Tomorrow perhaps.
Today yes.
Yesterday was.
Tomorrow will be.
Today is.
Yesterday experience acquired.
Tomorrow new struggles.
Today, however, is our time for doing and building.

Emmanuel

Francisco Candido Xavier and Waldo Vieira, The World of the Spirit.

Křesťanskou cestou (In the Christian way)

Poznej sám sebe.
Jsou lidé, kteří proestují svět ve snaze se nalést.
*
Pečuj o své fyzické tělo.
Jakákoliv neukázněnost může přinést práci kopáčům hrobů.
*
Posvěcuj svoji řeč.
Mezi zvířaty na Zemi je člověk jediný natolik bez omezením, aby mohl mluvit.
*
Přemáhej zlozvyky.
Pokud nebudeš ovládat své zvyky, zvyky nakonec ovládnou tebe.
*
Pomáhej v dobrém.
Snaha o zachování si majetku vyvolává také vředt a vrásky.
*
Zapomeň zlo.
Před osudovostí smrti je tu osudovost života.
*
Ukaž porumění pomocí.
Křesťan žije takovým způspbem, že si nikdo nepřeje jeho nepřítomnost.
*
Nestěžuj si.
Pán Všehomíra vymezuje zákony, ale nemá požadavky.

André Luiz

Francisco Candido Xavier a Waldo Vieira, The World of the Spirit
(Překlad Pavel Beran)

***

Know yourself.
There are people who travel the whole world over in search of themself.
*
Take care of your physical body.
Any indiscipline may furnish work for the grave-diggers.
*
Sanctify your speach.
Among the animals of the Earth, man alone is free enough from restraint to speak.
*
Conquer vice.
If you do not dominate habit, habit will ultimately dominate you.
*
Help in the good.
The struggle for the conservation of possession also produces ulcers and wrinkles.
*
Forget evil.
Before fatality of death, there is the fatality of life.
*
Show understanding by helping.
The Christian lives in such a way that nobody desires his absence.
*
Do not complain.
The Lord of the Universe outlines laws, but do not make demands.

André Luiz

Francisco Candido Xavier and Waldo Vieira, The World of the Spirit

Víra a milosrdenství (Faith and Charity)

Říká se, že každý s živoucí vírou neustále trpí při milostrdé práci ve jménu Krista, ale je za zmínku vhodné vysvětlit, proč je tomu tak.
Pesimističtí duchové přijímají porážku jakékoliv iniciativy dokonce předtím, než s ní začnou.
Sobci neudělají víc, než co poslouží jejich pohodlí.
Vlažní lidé znevažují hodiny(čas).
Povrchní zapomenou závazky.
Lehkovážní žijí spojeni s povrchními aspekty situací a věcí.
Oportunisté(Prospěcháři) touží po okamžitých ziscích a výhodách.
Marniví výslovně ignorují potřeby druhých.
Impulsivní vytvářejí problémy.
Ale každý, kdo věří v Krista je, právě z tohoto důvodu, někdo, kdo se snaží sloužit napodobením.
Jeho lekcí a příkladů a je Jím proto vybrán, za jeho dobrou práci, protože vyzývat linivé a netečné je k ničemu.

André Luiz

Francisco Candido Xavier a Waldo Vieira, The World of the Spirit
(Překlad (omlouvám se, za jeho kvalitu) Pavel Beran)

***

It is said that every person with a living faith incessantly suffers in charitable works in the
name of Christ, nevertheless it is worthwhile to explain why this is so.
Pessimistic spirits accept the defeat of any initiatives even before they begin them.
Selfish persons will do no more than that which suits their convenience.
The lukewarm disregard the hours.
The superficial forget engagements.
The frivolous live attached to the superficial aspects of situations and things.
Opportunists desire immediate profits and advantages.
The vain expressly ignore the needs of others.
The impulsive create problems.
Every person, however, who trusts in Christ is, for that very reason, someone who strives
to serve by emulating. His lessons and examples and is, therefore, singled our by Him for good
works, since to call upon the slothful and indifferent is of no avail.

André Luiz

Francisco Candido Xavier and Waldo Vieira, The World of the Spirit.

Modlitba a Služba (Prayer and Service)

Modlitba je prosba člověka ke Stvořiteli.
Služba je podmínkou, kterou zákon poskytuje všem lidem, aby jim mohl Stvořitel odpovědět.
Rozjímání je studiem.
Práce je realizací.
Pozorujme vhodnost tohoto prohlášení v jednoduchých podmínkách.
Ušlechtilé setí je tichou prosbou přírody, aby zeleň a chléb mohly být stvořeny.
Ale pokud člověk v učení neprozkoumá její listy, moudrá výzva chřadne nadarmo.
Hudba, i ta božská, pokud zůstane výhradně zapsaná v notách, je molodií, která se nezrodila.
Vynález bez experimentu je neproduktivní myšlenkou.
Modleme se, mí bratři, ale modleme se během(za) služby.
Pevná budova nebyla postavena bez náležitého plánu.
Ale slovo, jakkoliv krásné, bez správné konstrukce, zůstane navždy mumifikovaným snem v tabulkách geometrie.

Albino Teixeira

Francisco Candido Xavier a Waldo Vieira, The World of the Spirit.
(Překlad (omlouvám se za jeho kvalitu) Pavel Beran)

***

Prayer is the petition of man to the Creator.
Service is a condition which law provide for all men so that the Creator may answer them.
Meditation is study.
Work is realization.
Let us observe the propriety of the statement in simple terms.
A noble sowing is a silent petition of nature that verdure and bread may be made.
But if man does not scrutinize its leaves in apprenticeship, the wise appeal withers in vain.
Music, even the divine, if it should reside exclusively in the written notes, is melody which was not born.
Invention without experiment is unproductive thought.
Let us pray, my brothers, but let us pray while serving.
A proper building is not erected without an adequate plan.
But the word, however beautiful, without the correct construction, will always be a mummified dream in tables of geometry.

Albino Teixeira

Francisco Candido Xavier and Waldo Vieira, The World of the Spirit.

Oblaka (Clouds)

“A z oblaku se ozval hlas: “Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte.” (Lukáš – 9:35)

Lidé většinou mají jejich mysl pohlcenou mraky, které jsou na jejich obzoru. Jsou to oblaka zklamání, zmařených plánů a nadějí.
Velmi často si zoufají, a tak otravují fontánu života. Určitě by si přáli viditelně modré nebe, zářící slunce ve dne a světélkující hvězdy k okrášlení jejich nocí. Nicméně, neočekávaně, když se mraky objeví, najdou se obklopeni rozpaky.
Evangelium nám říká krasný příběh o mimořádném oblaku, jak následuje.
Učedníci byli fascinováni vidinou Ježíšovy proměny, mající, vedle Něj, Mojžíše a Eliáše, kteří byli obklopeni intenzivním světlem. Ale, z husté mlhy, je slyšet silný hlas božího zjevení: “Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte.” V tem moment, z přechodného stínu, byl slyšen hlas z nebes.
Pozemské existence efektivně vnucuje znepokojivá muka a hořká strádání. Nicméně, je potřeba, aby v obtížných momentech, lidé zachovali klid a sebedůvěru.
Zkoušky a zklamání každodenního boje na Zemi přináší hluboké osvícení, utajené lekce a nádherné učení. Skrze ně, je slyšet moudrý a milující hlas Boha.

Chico Xavier/Emmanuel The Pathway, the Truth and Life – zpráva 32

Překlad: Pavel Beran, český ekumenický překlad Bible – původní text:

“A voice came from the cloud, saying: this is my Son, whom I have chosen; lisen to him” – (Luke, 9:35)

Humans usually have their mind absorbed by clouds which are present in their horizons. They are clouds of disappointment, frustrated plans and hopes.
Very often, they despair, thus poisoning life’s fountain. They certainly would wish a visible blue sky, a shining sun in the day, and luminous stars to beautify their nights. However, unexpectedly, when a cloud appears, they find themselves enveloped by perplexity.
The Gospel tells us a beautiful story about a particular cloud, as it follows.
The disciples were fascinated by vision fo Jesus’ transfiguration, having, beside Him, Moses and Elias, who were enveloped by an intense light. Suddenly, a great shadow came up obstructing the marvellous vision. However, from the thick fog, a powerful voice of the divine revelation is heard: “this is my Son, listen to him!” In that moment, from the temporary shadow, the voice of heaven was heard.
Terrestrial existence effectively imposes disturbing agonies and bitter distress. Nevertheless, it is necessary that, in difficult moments, people maintain serenity and confidence.
The trials and disappointments of the daily struggle on Earth bring deep enlightenment, undisclosed lessons, and magnificent teachings. Through them, the wise and loving voice of God is always heard.