Dvacet cvičení

Radostně splnit jednu ze svých povinností.
Mlčet tváří tvář urážce.
Zapomenou na prokázanou laskavost.
Zprostit přátele od jakýchkoli laskavostí vůči sobě samému.
Umlčet naší agresivitu.
Neodsuzovat názor, který se liší od našeho vlastního.
Vynechat jakoukoli škodlivou nebo zbytečnou otázku.
Zopakovat zdělení nebo pokyn bez hořkosti.
Cvičit neustálou trpělivost.
Soucitně naslouchat poraněním našeho bližního bez psaní biografie našich vlastních smutků.
Hledat bez přetvářky prostředky, jak se stát nejužitečnějším.
Odpustit bez omlouvání sebe samého.
Neříct nikomu nic zlého.
Hledat lepší stánku lidé, kteří s nám sdílí své zkušenosti.
Být šťastný nad štěstím jiných.
Neopovrhovat tím, kdo pracuje.
Pomoct spontánně.
Respektovat službu druhých.
Snížit naše vlastní problémy.
Dobrovolně sloužit, když nás sklátí nemoc.

Učeň v pozemských zkušenostech, který si přeje a který sám může praktikovat alespoň několik z dvaceti zde navrhovaných cvičení, jistě obdrží od našeho Pána, ve škole života, ty nejlepší známky v kurzu Milosrdenství.

Scheilla

Francisco Candido Xavier a Waldo Vieira, The World of the Spirit.
(Překlad PB)

***

To accomplish happily one’s own obligations.
To remain silent in the face of offense.
To forget the favor done.
To exempt one’s friends from any kindness to oneself.
To mute our aggressiveness.
Not to condemn opinions which differ from our own.
To abolish any malicious or unnecessary question.
To repeat information and instruction without any bitterness.
To exercise constant patience.
To listen sympathetically to the injuries of neighbors without writing a biography of our
own grieves.
To seek without affectation the means of being most useful.
To forgive without excusing oneself.
To say no evil of anyone.
To seek the better side of those persons who share our experience.
To be happy over the happiness of others.
Not to loathe him who works.
To help spontaneously.
To respect the service of others.
To reduce our individual problems.
To serve willingly when sickness strikes us.


The apprentice in earthly experience who wishes and can apply himself to at least several
of the twenty exercises proposed here, will surely receive from the Divine Master, in the
school of life, the most outstanding grades in the course of Charity.

Scheilla

Francisco Candido Xavier and Waldo Vieira, The World of the Spirit.