Neponižuj se

I když se ti lidé jeví jako zlí a sobečtí, nebo tě zarmucují a neváží si tě, neuvažuj o pomstě.
Jsou i takoví, kteří  si hoví ve zlu, kte ří přinášejí neklid, jsou na to hrdi a chlubí se tím.
To jsou zlé bytosti, které právě vyšly z primární epochy a teprve nabýají světlo rozumu a jemnost emocí.
Není správné, aby ses ponížil a dostal na jejich úroveň, trpěl ještě více, když je můžeš povznést a pozvednout, změnit k lepšímu morální krajinu světa.
Buď ty příčinou růstu a pochopení chyb a limitů svého bližního.
Nikdy nebudeš litovat, že jsi takto jednal.

Týden 47:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Štastný život, Zpráva CL

Povznášející myšlenky

Neposkytuj ve svých mentálních prostorech místo vulgárním myšlenkám.
Naplň všechny skuliny povznášejícími idejemi, jež vedou k dobrým činům, k vlastnímu štěstí i štěstí bližních.
Je to mysl, kde se tvoří plány činů.
Nezaměstnaná mysl vytváří nešťastné představy, měnící se v mocnou ničivou sílu, která pohlcuje toho, kdo ji vytváří a zasahuje jiné osoby.
Bojuj s chutí, aby se tvá “prázdná hodina” nenaplnila myšlenkovým odpadem, který tě učiní nešťastným nebo vulgárním člověkem.

Týden 46:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Štastný život, Zpráva CV

Zkušenosti ze života

Tvá zkušenost je hodnota, kterou získáš časem, žitím lekcí života ve tvém procesu vývoje.
Prošlá cesta je cesta poznaná.
Tváří v tvář této zkušenosti poznáš, že je velká vzdálenost mezi teorií a praxí.
Více uvažuj, dříve než budeš jednat, aby tvá rozhodnutí byla klidná a povzbudivá.
Jednáš-li popudem, můžeš padnout do nebezpečných omylů.
Jsou události, které se přihodí ve správný čas, ale je moudrý člověk ten, který určí hodinu k realizaci vyšších cílů.

Týden 39:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Štastný život, Zpráva LXII

Správně myslet

Lidé dobrého úmyslu věří, že několik dobrých skutků postačí k dosažení klidného svědomí a následnému dobytí království nebes.

Mezi nicneděláním a realizací něčeho je vždy lepší konat dobro. Přesto však opakovaný šlechetný čin není úplně dostačující k vyrovnání lidských hodnot na bitevním poli osobnosti, která tato bytost postrádá uvnitř sebe sama.

Člověk se stane tím, co vytváří v myšlenkách.

Nevyrovnaný mentální život, ploditel tisíce konfliktů a pošetilostí, se nezmění několika solidárními činy či skutečnou dobročinností.

Správně myslet je jedinou metodou jak správně jednat.

Pouze správně řízené myšlení zabrání klíčení semen mentálního narušení, ploditele útrap vystávajících z dřívějších špatných návyků.

Úsilí vynaložené na snahu správně myslet zabrání špatnému myšlení nebo nemyšlení vůbec, dvěma výplodům přetvářky a pohodlí.

Pomocí správného myšlení člověk objeví sám sebe a také správně jedná.

Usměrni své myšlenky k tomu nejzdárnějšímu.

Nestaň se prostředníkem morálního odpadu společnosti, ani si nedovol sbírat zbytky pesimizmu či vulgárnosti.

V žádném případě nekritizuj svého bližního, obzvláště tehdy, když není přítomen.

Hledej pozitivní vlastnosti, které existují u jiných a zlepši ty, které se nacházejí v tobě.

Buď vyrovnaný v hloubi duše i ve svém vnějším projevu.

Hovoř méně a rozvažuj víc o lásce.

Trvej na myšlenkách, které podněcují chuť stát se silným.

Plánuj vzrůst a přemýšlej o něm, uvažuj na téma ztráta času iluzemi a malichernostmi.

Ovládej strach jakéhokoliv původu, s důvěrou, že žádné vnější zlo ti nemůže uškodit, pokud budeš vnitřně dobrý, a že se ti přihodí pouze to, co pomáhá přispět k tvému osobnímu míru a spirituálnímu růstu.

*

Ježíš realizoval na Zemi jedny z nejpodivuhodnějších fenoménů, které byly kdy zaznamenány. Demonstroval ten nejvyšší stupeň lásky, který kdo doposud nabídl bytostem tohoto světa. Jeho správné myšlení bylo vždy příčinou správného jednání, které Ho učinilo Vzorem hodným následování ve všech dalších epochách.

Týden 38:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Chvíle rozjímaní, Zpráva 3