Modlitba Jeronýma Pražského

Bože, Ty veliký, všude přítomný, sešli paprsek světla Svého nepatrnému, z vůle Tvé jsoucímu. Prodchni mne Svojí láskou, aby dobré mi bylo snadným a zlé odporným, aby duše má, oživovaná touhou líbiti se Tobě, přemáhala překážky, jež zabraňují vítězství pravdy nad bludem, bratrství nad sobectvím; dej, abych v každém spolutrpícím viděl bratra, jako Tobě jest dítětem každá bytost, jež od tebe vyšla a k Tobě se navrátiti musí. Dej, abych si zamiloval práci, která jest povinností všech na zemi, aby světlem, jímž jsi osvítil rozum můj, zjevnými se staly chyby mé, abych lépe prospíval v tomto žití i v dalším.

Jeroným Pražský

Publikováno v knize: León Denis, Po smrti, druhé vydání, Hejda a Tuček, Praha – kapitola Modlitba, strana 255

Husovo sedmero

Proto, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, opatruj pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, kterou je věčné odloučení od boží milosti.

Jan Hus Výklad Viery, Desatera a Páteře, 1412
lze najít v: B. Havránek, J. Hrabák, J. Daňhelka a kol. Výbor z české literatury doby husitské, ČSAV Praha 1963