Jsi připoután k posteli?

Všichni uznávají nepohodlí připoutání k posteli, nicméně podrážděnost zhoršuje jakoukoliv nemoc.
Potlačuje utrpení tvé touhy?
Útěcha modlitby je lékem na všechnu nemoci.
Uniká víra ve vyléčení ze tvého srdce?
Ani lékaři, ani členové tvé rodiny ti nemohou zaručit zlepšení, které se musí zrodit spontánně, v tobě.
Otravuje vzpoura tvou duši?
Země je údolím slz pouze pro oči pesimismu.
Brázdí smrt tvými myšlenkami?
Přechod ke spiritualitě je cesta pro všechny.
Zatemňuje osud tvých dětí tvé hodiny a minuty?
Nejcennějším dědictvím je příklad lásky k Boží prozřetelnosti, skrze splněné povinnosti.
Zraňuje bolestivá lítost tvé vzpomínky?
Mysl je naší první lékárnou.
Cítíš lítost při pohledu na minulé činy?
Žádný člověk na zemi se nemůže pochlubit svojí svatostí.
Tvé rty již nevědí, jak se usmívat?
Vzpomeň si na optimistické a šťastné invalidy, kteří laskavě chrání ty, kteří je navštíví tím, že povzbuzují jejich odvahu.
Udržuj si jistotu, že když je světlo Evangelia silné v srdcích a zářivé(lehké) ve svědomí, zdraví je blízko a všechny předpovědí jsou příznivé ve vztahu k Velké budoucnosti.

André Luiz

Francisco Candido Xavier a Waldo Vieira, The World of the Spirit.
(Překlad PB)

***

ARE YOU BED RIDDEN?

All recognize the discomfort of confinement to bed, nevertheless, irritation worsens any
illness.
Does suffering smother your hopes?
The consolation of prayer is a medication for all ills.
Does confidence of the cure flee from your heart?
Neither doctors nor members of your family can guarantee the improvement which must
be born, spontaneously, within you.
Does rebellion poison your soul?
The earth is a vale of tears only for the eyes of pessimism.
Does death prowl about your thoughts?
The passage to spirituality is the road for all.
Does the fate of your children darken your hours?
The most valuable heritage is the example of love of Divine Providence, through
obligations met.
Do distressing regrets wound your memory?
The mind is our first pharmacy.
Do you feel remorse at the sight of past actions?
No man on earth can boast of being a saint.
Your lips no longer know how to smile?
Remember that optimistic and happy invalids kindly protect those who visit them by
stimulating their courage.
Keep the certainty that if the light of the Gospel is strength in the heart and light in the
conscience, health is near, and all the prognostications are favorable vis-à-vis the Great Future.

André Luiz

Francisco Candido Xavier and Waldo Vieira, The World of the Spirit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *