Niterní boj

U člověka, který se rozhodne pro šlechetný život, nastává stálý niterní boj.

Na jeho mentálním poli  vypuknou ustavičné střety  jakoby dvou zběsilých armád.

Obvyklí válečníci – egoismus, pýcha, násilí a ctižádost se snaží zvítězit nad novými bojovníky, kterými jsou láska k bližnímu, pokora, mírumilovnost, odříkání.

Člověk se cítí rozpolcen a stísněn.

Na tomto drsném území však září světlo vyšší inspirace, která mu osvítí duši a pobízí ho, aby vytrval u svých  vznešených předsevzetí.

Investuj své ušlechtilé úsilí do životního boje a nevzdávej se.

Každý den odporu představuje jedno vítězství, až do okamžiku naprosté slávy.

Joanna de Angelis, Šťastný život.

Nezištnost

“Budu k vám dnes mluvit o nezištnosti, která má být jednou z hlavních ctností u medií právě tak jako skromnost a oddanost. Bůh jim udělil tuto schopnost, aby pomáhala šířit pravdu, ne proto, aby si z ní udělala živnost. Pod tím rozumím nejen ty, kteří by jí chtěli užít, jak by to učinili s obyčejnou  schopností, kteří by se stali medii, jako se stane někdo  tanečníkem, nýbrž všechny ty, kteří by jí hodlali použít z jakéhokoliv zištného ohledu. Je rozumné věřit, že by dobří duchové, a tím méně vyšší duchové, kteří zavrhují lakotu, svolili k tomu, aby činili pokusy na jevišti a aby se podrobili vůli nějakého podnikatele spiritistických manifestací? Tím méně můžeme předpokládat, že dobří duchové by mohli podporovat záměry pýchy a ctižádosti. Bůh jim dovoluje sdělit lidem, aby je osvobodili z pozemského kalu, ale nikoliv, aby byli nástrojem světských náruživostí. Nemůže se tedy dívat se zalíbením na ty, kteří dar, jenž jim daroval, odvracejí od jeho pravého cíle. Ubezpečuju vás, že budou zato potrestáni i zde na Zemi nejtrpším zklamáním.”

Delphine de Girardin

Z Knihy  medií od Allana Kardeca, kap. XXXI.