Chyby

CHYBY

Udělali jste-li chybu, přiznejte to otevřeně.
Nevyhýbejte se výsledkům.
Pokorně snášejte ostny kritiky.
Nemyslete si, že můžete okamžitě očistit vlastní jméno.
Neplačte však zbytečně, protože to nebyla vaše první chyba a nebude to vaše poslední.
Pozveďnete svoji hlavu a žačněte znovu.
Projevte upřímnost v nápravě.
Začněte konat dobré skutky, v jakémkoli měřítku můžete, rozdáváním kousků sebe sama a vlastního vlivu, tolika, kolika můžete být užiteční, protože vibrace vděčnosti slouží jako materiál pro nápravu.
Pracujte, neustále pomáhajíc, s jistotou, že poctivá práce, s časem, vyléčí každou ránu a umlčí všechny soudy.
Neopakujte však stejnou chybu, protože každý kdo ví o chybě kterou koná ve skutečnosti neupadl v past, ale místo toho  vědomě pokládá pasti zla.

André Luiz

Francisco Candido Xavier and Waldo Vieira, Svět ducha.

***

MISTAKES

If you have made a mistake, admit it frankly.
Don’t evade the results.
Humbly bear the darts of criticism.
Don’t think that you can immediately heal up the breach around your name.
However, don’t start crying uselessly, for this is not your first, nor will it be your last,
error.
Lift up your head and start again.
Show sincerity in the readjustment.
Begin the task of good actions, on whatever scale you can, by distributing bits of yourself
and of your influence, to as many as you may be useful, for every vibration of gratitude serves as
material for reparation.
Work, ever aiding, in the certainty that honest work, with time, will heal every bruise an
silence all censure.
But don’t fall again into the same error, for whoever knows the mistake he is committing,
is in truth not in the trap of error but is instead consciously wielding the trap of evil.

André Luiz

Francisco Candido Xavier and Waldo Vieira, The World of the Spirit.

Myšlenka 35. týdne

Vždy pomáhej

Je vždy jednoduché zpozorovat a identifikovat zlo. Nicméně, co od nás Kristus očekává je objev a kultivování dobroty, aby mohla být glorifikována Božská Láska.

Týden 35: Francisco Candido Xavier/Andre Luiz, Christian Agenda, 12

***

Always help

It is always easy to observe and identify evil. However, what Christ expects from us is the discovery and cultivation of goodness, so that Divine Love may be glorified.

Myšlenka 30. týdne

Užitečná připomenutí

Nežádejte neustále o duchovní vedení. Máte-li již dva týdny hodné Křestěnských myšlenek, pak chápete dost, abyste vědeli, co máte dělat.

Týden 30: Francisco Candido Xavier/Andre Luiz, Christian Agenda, 18

***

USEFUL REMINDERS

Do not continually ask for spiritual guidance. If you already have tuppence worth of Christian concepts, then you understand enough to know what to do.

Myšlenka 26. týdne

Největší almužna

Ve studiu dobročinnosti, nezapomínejte, že největší almužnou je to, co peníze nemohou poskytnout. Je to vlastní srdce, které se rozlije,vyzařující lásku zahrnutím slunce života.

Týden 26: Francisco Candido Xavier/Emmanuel, Ceifa de Luz, 30

***

A esmola maior

No estudo da caridade, não olvides a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar. Ele é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por sol envolvente da vida.