Vedeni k lásce

Abychom poznali lásku – tu, která se nachází na výši [je na úrovni] Světla – je nutné abychom následovali Ježíše, chceme-li být k němu vedeni.
Snažme se pochopit světlo Evangelia, abychom odpouštěli,

zapomínajíce prohřešky [urážky],
umpřímně pracujíce,
mluvíce, ale mluvou vychovanou,
zdokonalujíce nás s jemností péče, [s jemnou péčí se zdokonalujeme (pozn. hůře odpovídá slovům, která jsou tam napsána, ale více tomu, co mají říci)]
myslíce, ale také ukázňujíce naše pocity,
uvážlivě respektujíce ostatní;
rozšiřujíce radost, způsobem, který nám Ježíš ukázal,
učíce ty, kteří neznají pravdu,
příkladem ušlechtilého života,
milujíce bez toho abychom začali vyžadovat. [milujíce, bez toho abychom nechali lásku zkalit požadavky]

Všechny impusly, které přijímáme by měly být analyzovány, zdravým rozumem filtrovány, nezapomínajíce [nemajíce pochyby o tom], že Ježíš neschází v našem životě ani Bůh v našich duších.

João Nunes Maia/Lancellin – Páginas Esparsas 4

[pozn. překladatele: Snažil jsem co nejlépe vystihnout myšlenku, která je obsažena v této zprávě. Forma ani slovník, kterou byla napsána se nedá úplně snadno převést do češtiny, a tak jsem cítil nutnost poskytnout alespoň v některých případech alternativní překlad. Nejsem si jistý, že jsem to vyjádřil dostatečně jasně, ale prostřední část vyjaďřuje způsob/posturu, jakým/s jakou bychom měli odpouštět.]

Indução ao amor

Para conhecermos o amor, aquele que se encontra na altura da Luz, faz-se necessário que acompanhemos a Jesus, se quisermos ser induzidos para ele.
Busquemos entender  luz do Evangelho, de modo que perdoemos,

esquecendo as ofensas,
trabalhado com honestidade,
falando, mas com educação do verbo,
aprimorando-nos na sutileza da caridade,
pensando, mas também disciplinando os sentimentos,
respeitando, com critério, os outros;
aumentando a alegria, na forma que Jesus nos mostrou,
catequizando os desconhecem a verdade,
pelo exemplo de vida nobre
amando sem admitir que entrem as costumeiras exigências.

Todas as induções que recebemos devem ser analisadas, de forma que o bom senso filtre todos os assuntos, no afã de que não falte Jesus na nossa vida, nem Deus em nossas almas.

Všichni se obáváme

Nacházíme se na tom stupni pokroku, který nám spravedlivě náleží; měli bychom pochopit, že Bůh je dobro, a že nábízí vše všem ve stejné míře, avšak, každý přijme jen to, co si zaslouží. Stvoření získá pouze to, co dokáže díky svému vývoji pochopit.
Nechtěj získat to, co si nezasloužíš. Tvé snahy by neměli přesáhnout to, co dokážeš snést. Rovnováha je potřebná pro vnitřní klid všech bytostí.
Život je harmonie a je to právě ona, kterou bychom měli hledat, způsoby, na které již dosáhneme. Jestli se chces naučit řešením přinášejícím klid svědomí, hledej Ježíše, protože On je cesta, pravda a život.
Jestli zapomenete na lásku, jestli dobrodiní neprovází tvé kroky, jestliže odpuštění zmizí z vašich gest, nebudete moci přijímat blahoslavenství. Nesmíte si zacpat uši a zavřít uši, volání Boží nepřichází z venčí, ale ze vnitř každé duše.
Přejeme mír všem bytostem.

João Nunes Maia/Miramez – Páginas Esparsas 5

Todos ocupamos um nível na escala a que pertencemos por justiça; devemos compreender que Deus é bondade e que tudo oferta a todos do mesmo modo, no entanto, cada um somente recebe o que merece. A criatura somente recebe o que pode conceber por evolução.
Não queiras receber o que não mereces. O teu esforço não deve ultrapassar o que suportas. O equilíbrio é necessário para a paz das criaturas.
A vida é harmonia e é ela que devemos buscar, pelos processos que já alcançamos. Se queres aprender soluções no que tange à paz de consciência, busca Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Se esqueceres o amor, se a caridade deixar os teus passos, se o perdão desaparecer dos teus gestos, as bem-aventuranças deixarão de ocorrer em tua vida. Não deves fechar os ouvidos e cerrar os olhos, porque o chamado de Deus parte não de fora, mas de dentro de cada alma.
Desejamos a paz para todos os seres.

(Překlad PB)