Mírový postoj

Násilníci skončí odstraňováním jeden druhého, nebo sami sebe.

Mírový postoj vyřeší jakoukoliv situaci války, když bojujícím velí láska.

Veškeré úsilí o mír by mělo být vynaloženo na příčinu, která spor rozpoutala.

Je-li důvodem násilí, pak jen jeho protilék – moudrost – jej přemůže.

Klidná osoba ztiší jinou, dva lidé změní chování celé skupiny, která může usměrnit společenství a tak dále.

Vykonej svůj podíl v překonávání násilí.

Joanna de Angelis, Šťastný život.

Vzorené pojmy

218. si vtělený duch stopy pojmů a vědomostí, které získal v předešlých existencích?

“Zůstane mu jistá neurčitá vzpomínka, která mu poskytne to, co se nazývá vrozené pojmy¹.”

– Teorie o vrozených pojmech není tedy lichá?       

“Není; vědomosti, získané v každém životě, se neztrácí. Když je duch osvobozen od hmoty vždy si pamatuje co se naučil. Ve vtělení může část na čas zapomenout, ale skryté vnitřní vědomí, které si udržuje o všem, co kdy věděl, mu stále pomáhá v jeho pokroku. Bez této intuice by vždy musel začínat od úplného začátku. V každé nové existenci pokračuje duch v bodě, kam došel ve svém předešlém životě”

219. V takovém případě, musí být veliké spojení mezi dvěma následujícími životy?

“Toto spojení není vždy tak úzké, jak byste mohli předpokládat; neboť podmínky těchto dvou životů jsou často velmi rozdílné, a mezidobí mezi nimi mohl duch učinit značný pokrok”

220. Jaký je původ mimořádných schopností u jednotlivců, kteří bez jakéhokoli předchozího studia znají, zdá se intuitivně, určité oblasti lidského poznání, jako jazyky, aritmetiku, atd.?

“Vzpomínky na minulost; výsledek pokroku učiněného duší, o kterém ale nemá v současné době žádné povědomí. Odkud jinud by mohly intuice přicházet? Tělo se mění, ale duch ne, i když si změní své roucho.”

221. Když se tělo mění, můžeme ztratit některé intelektuální vlohy, např. vkus pro umění?

“Ano, když  jste tuto schopnost poskvrnili, nebo když  jste jí zneužívali. Také může intelektuální schopnost potlačena během celé existence, protože si duch přeje procvičit jinou schopnost, která nemá žádné spojeni s tou, která v takovém případě zůstává latentní, aby se znovu mohla projevit v další existenci.”

Z Knihy duchů Allana Kardeca

 

1 Bohužel si nejsem jistý s českým termínem pro tento pojem. V angličtině “innate idea” (http://en.wikipedia.org/wiki/Innatism). (pozn. překladatele)

Tajemný vliv duchů na naše myšlenky a skutky

pensamentos

Působí duchové na naše myšlenky a na naše skutky?

“V tomto ohledu je jejich vliv větší než míníte; nebot‘ často jsou to oni, kteří vás řídí”.

Máme myšlenky, které jsou naše  vlastní, a jiné, které nám jsou vnuknuty?

“ Vaše duše je duch, který myslí; víte, že máte současně najednou o tom samém předmětu vícero myšlenek, často docela protikladných jedněch k druhým; tak tedy mezi nimi jsou vždy některé vaše, a některé naše; to přivádí do nejistoty, poněvadž máte dvoje ideje, které si odporují”.

Jak rozeznáme myšlenky, které jsou naše vlastní, od těch, které nám jsou vnuknuty?

“ Když se vám vnukne nějaká myšlenka, je to tak, jakoby jakýsi hlas  k vám mluvil. Vlastní myšlenky jsou obyčejně ty nejprvnější. Ostatně vám na tomto rozeznání mnoho nezáleží, a často je i prospěšné to nevědět: člověk jedná svobodněji. Když se odhodlá  k dobrému, tak to udělá samovolněji. Když se vydá na zlou cestu, tak má tím větší odpovědnost”.

Můžeme se osvobodit od vlivu duchů, kteří  nás poňoukají k zlému?

“ Ano, nebot‘ se spojí jen s těmi, kteří je přivolají svou žádostí, nebo kteří je přitahují svými myšlenkami”.

Když pocítíme jakousi úzkost a nevýslovný stesk, nebo vnitřní spokojenost bez známé příčiny, závisí to jedině na tělesné povaze?

“Je to skoro vždy skutek kommunikace (sdělení), jež obdržíte bez vašeho vědomí od duchů, nebo které jste obdrželi od nich ve snu“.

(Otázky kladené Allanem Kardekem vyšším duchům, kteří pracovali na kodifikaci spiritistického učení. Z Knihy duchů, kap. IX)

Périsprit (duchovní tělo)*

perispiritoJe duch nahý nebo je, jak tomu jiní chtějí, zabalen jakousi substancí?

“Duch je zahalen pro tebe v jakousi mlhavou podstatu, která je ale pro nás ještě velmi hrubá; ale přesto umožňující vznést se do vzduchu a přenést se kam chce“.

Jako zárodek ovoce je zahalen zárodkovou blánou (péripermem), tak je také duch zahalen jistým rouchem, které se může podobně nazvat rouchem duše, (périspritem).

Odkud bere duch své polohmotné roucho?

“ Z obecné tekutiny (fluida) každého světa. Z této příčiny to není stejné ve všech světech. Když duch přechází z jednoho světa do druhého, změní roucho, jako vy měníte šatstvo“.

Když tedy duchové, kteří obývají vyšší světy, přicházejí k nám, vezmou na sebe hrubší roucho?

“Je třeba, aby se oděli vaší hmotou, to jsme vám už řekli“.

Vezme polohmotné roucho ducha na sebe určitou podobu a lze ji pozorovat?

“Ano, bere podobu dle libosti ducha, a tak se stává, že se vám zjeví někdy ve snu nebo ve stavu bdícím,  a pak ho můžete spatřit a dokonce se ho i dotknout“.

(Otázky kladené Allanem Kardekem vyšším duchům, kteří pracovali na kodifikaci spiritistického učení. Z Knihy duchů, kap. I)

*Některá další pojemenování pro perisprit užívaná v různých zemích a v různých dobách různými autory:

Kha nebo BaÏ  (Egypt)

Ochéma  (Řecko)

Eidolon (Pythagoras, Řecko)

Linga-sharîra (Indie v Rig-Véda)

Kama-Rupa (Indie, Hindové)

Tělo aerifome (Konfucius, Čína)

Nephesh  (Hebrejci)

Duchovní tělo neboli Nezničitelno (Pavel z Tarsu, křesťanství)

Astrální tělo neboli Evestrum  (Paracelsus, Švýcarsko)

Fluidické tělo (Leibniz, Německo)

Fluidický organismus  (Léon Denis, Francie)

Psychosoma  (André Luiz, Psychografie Chica Xaviera, Brazílie)

Fyziologická duše (Emmanuel, Psychografie Chica Xaviera, Brazílie)

Biologický organizační model (Dr. Hernani G. de Andrade, Brazílie)

Bioplasmatické tělo (sovětští vědci)

Morfogenetické pole (Dr. Rupert Sheldrake, Anglie)

Energetické neboli éterické tělo (někteří současní vědci)

Co je to spiritismus

Důvodem, proč jsem se rozhodl napsat tento text, je všeobecně rozšířená mylná představa o podstatě spiritismu. A proto je podle mě vhodné, ještě před tím, než vysvětlím, co spiritismus je, zdůraznit, čím spiritismus není. Spiritismus není vyvolávání duchů. A spiritisté nejsou okultním spolkem, jehož jedinou činností je jejich vyvolávání.
Pojednání o tom, čím tedy naopak je, bude asi nejlépe započít definicí slova spiritismus, kterou nalezneme na počátku Kardecovy Knihy duchů, základní spiritistické knihy:

“Pro nové myšlenky jsou potřeba nová slova, aby se tak zabezpečila srozumitelnost jazyka vyhnutím se zmatení nutně spojeného s použitím stejného výrazu pro vyjádření rozdílných věcí. Slova spirituální, spiritualista a spiritualismus mají ustálený význam; dát jím nový k použití v nauce duchů, by znamenalo ještě znásobit již nyní časté případy dvojznačnosti. V přesném slova smyslu je spiritualismus opakem materialismu; spiritualistou je každý, kdo věří, že v je něm něco víc něž hmota, ale to neznamená, že věří v existenci duchů nebo v jejich komunikaci s viditelným světem. Proto místo slov SPIRITUÁLNÍ, SPIRITUALISMUS užíváme, k určení této naposledy zníněné víry, slova SPIRITISTICKÝ, SPIRITISMUS, které v jejich formě ukazují na jejich původ a základní význam, a tak mají tu výhodu, že jsou naprosto srozumitelné; také ponecháváme slovům spritiualismus a spirituální jejich běžně přijímaný smysl. Potom říkáme, že základní princip spiritistické teorie, nebo Spiritismu, je vztah hmotného světa s duchy, bytostmi z neviditelného světa; a nazýváme přívržence spiritistické teorie spirity nebo spiritisty.”

Takže ano, spiritisté uznávají existenci duchů. Nevidí v nich nic jiného než duše přežívající po smrti. A ano – říkají, že se s nimi dá komunikovat a mnoho tak i dělá (tímto způsobem byla předána celá spiritistická nauka), ale nevidí v tom nic nadpřirozeného či mystického. A nedělají to s pomocí symbolů, amuletů, zaříkávadel a svíček. Jde přeci především o komunikaci s našimi přáteli a ti přicházejí, když chtějí (a je jim to zároveň dovoleno). Myšlenka a upřímná víra je vše, co se je potřeba. A na tomto místě je třeba zdůraznit, že spiritisté nikdy nevyužívají mediality k dosažení materiálních či jiných cílů. Je to dar od Boha, který má pomáhat vyššímu dobru – morálnímu a intelektuálnímu pokroku. Fyzická vlastnost, kterou všichni jistým způsobem vlastníme, i když ji máme každý jinak rozvinutou. Dar, který může být kdykoli odebrán, pokud je zneužíván.

Samotná definice slova ale jednoznačně není dostatečná pro to, aby vyjádřila podstatu spiritismu. Co je tedy spiritismus? Spiritismus je víra, je to filosofie a je to věda, kterou nám přinesli duchové. Která přišla čelit materialismu. Je to učení, které nás učí, kdo jsme, odkud přicházíme a kam směřujeme.

Spiritisté věří, že prvotní příčinou všeho je Bůh – věčná, neměnná, nehmotná, jedinečná, všemocná svrchovaně spravedlivá a dobrá bytost [1]. Bůh je tvůrcem univerza. Ale žádný spiritista Vám nebude tvrdit, že Země byla stvořena během 7 dní či popírat vědecká fakta. Pravda, že vznik Země probíhal podle přírodních (jeho) zákonů neubírá nic na Boží moci, či na působivosti tohoto stvoření. (Navíc stvořil-li Bůh tyto zákony, proč by je sám porušoval? Bůh si nemůže odporovat.)

Spiritisté věří, že každá duše byla stvořena nevědomá a bez výjimky musí projít sérií fyzických životů, ve kterých se musí poučit a očistit, aby se přiblížila k Bohu. Počet potřebných reinkarnací závisí pouze naší svobodné vůli. Budeme-li se řídit božími zákony, budeme k dokonalosti postupovat rychleji; budeme-li je porušovat, nutně budeme muset odčinit vše špatné, co jsme učinili a tím si pochopitelně náš pobyt v hmotných sférách prodloužíme. Duchové nás také učí o tom, že duše nemůže degradovat a co se naučila, už nikdy nezapomene a nikdy se tedy opět nenarodíme jako červ.

Zde je jistě vhodné zmínit i to, že představa reinkarnací je jediná, která se slučuje s nekonečnou Boží spravedlností. Slučuje se představa nekonečných trestů za chyby spáchané nedokonalým člověkem za jeho krátký život s představou o Boží spravedlnosti? Neučil nás Kristus o nutnosti odpuštění a milosrdenství? A Bůh že by neodpustil hříšníkům (přes svá provinění nepřestávajícím býti jeho dětmi) upřímně toužícím po nápravě vlastních chyb? Neposkytne jim příležitost se vrátit se na Zem, aby v novém rouše, nepronásledováni stínem své minulosti, odčinili své omyly? Jak jinak, než právě nutností splácet naše dluhy z minulých životů, chceme chápat mezní situace, které nás potkávají anebo na první pohled “nespravedlivé” rány osudu? Jak ospravedlnit smrti nevinných dětí či vrozené vady?

Spiritismus je i filozofií pomáhající nám najít naši cestu životem. Spiritismus nic nepřikazuje ani nic nezakazuje – jen připomíná, že za všechny naše činy neseme sami zodpovědnost a že podstata našich skutků bude určovat naše budoucí odměny či tresty. Duchové přicházejí, aby nám připomněli, jak bychom se měli chovat, abychom žili v souladu s Božími zákony a mohli se tak povznést do vyšších sfér bytí. Pokud bychom měli učení duchů shrnout, stačila by nám tato Kristova slova “Nečiň jinému, co nechceš, aby činil tobě”. Slova, kterými lze jednoduše vyjádřit celé desatero. Ale celým svým životem nás tato nejčistší bytost, která se kdy vtělila na Zemi, učila, jak bychom se měli chovat. Učila nás o potřebě odpuštění, milosrdenství a dobročinnosti. O potřebě zbavit se pýchy a sobectví, které je v nás. A právě zde je vyjádřeno to, čím se vyznačuje správný spiritista. Nemusí se účastnit rozhovorů s duchy, ale je potřeba, aby se snažil o sebezlepšení, celý život tvrdě pracoval jak na sobě, tak aby pomohl ostatním, aby se řídil Kristovým příkladem a měl úctu k Bohu.

Spiritismus je i vědou. Kardec sám byl univerzitním profesorem, nositelem ocenění Arraské královské akademie, který na počátku pouze chtěl objasnit hýbání a praskaní stolů. Jistě netušil, kam až ho to zavede. Odvedl neskutečnou práci, jejímiž plody je 5 základních knih spiritismu:

Allan Kardec, Kniha Duchů, Paříž, 1857
Allan Kardec, Kniha médií, Paříž, 1861
Allan Kardec, Evangelium dle spiritismu, Paříž, 1864
Allan Kardec, Nebe a peklo, Paříž, 1865
Allan Kardec, Genesis, Paříž, 1868

Výsledky jeho výzkumu nám dávají jistotu nesmrtelnosti ducha a věčnosti duchovního života. Ale jako každá věda, ani ta duchovní neustrnula ve svém vývoji. Lidé nepřestávají v usilovné práci mající za cíl postupně posouvat hranice našeho poznání neviditelného světa a principů, kterými se řídí. Ale podstatnou věcí, kterou si musí uvědomit každý zájemce o studium této ušlechtilé vědy – stejně jako v případě matematiky, fyziky nebo chemie, ani tuto vědu se nedá naučit za den. Chceme-li proniknout všech jejích zákoutí, bude to od nás vyžadovat soustavnou a vytrvalou práci.

 

Pavel Beran


[1] Kniha duchů – otázky 1, 13

Náš Domov

Podle bestselleru Chico Xaviera film vypráví příběh Andrého Luize, úspěšného lékaře, který se po své smrti probudí v duchovním světě. Nejprve v dimenzi bolesti a utrpení, pak je zachráněn a převeden do duchovního města, které se jmenuje Náš Domov. Nachází se v horních vrstvách atmosféry a film je pojmenován po něm.

Když lékař objevuje život v jiné dimenzi, poznává sám sebe a vnitřně se transformuje. Když se mu konečně podaří  uvidět své příbuzné na Zemi, uvědomí si velkou pravdu: život pokračuje pro všechny.

Režie: Wagner de Assis (105min.). V portugalštině s českými titulky.

Spiritistické přednášky v Brně a Bratislavě

“DETERMINISMUS ANEB MOŽNOST SVOBODNÉHO ROZHODOVÁNÍ”

Ne vždy  máme pocit, že život je k nám spravedlivý. Jsme obětí determinismu a nebo jen hříčkou náhod? Jakou odpověď nám na tyto otázky nabízí spiritismus?

Na toto téma vybrané z cyklu měsíčních studií se spolkem Allan Kardec z Vídně bude hovořit Prof. Dr. Cesar Perri v Brně a Bratislavě.

BRNO:

24.09.2012  v 18.00 hod.

Hotel Slovan – salónek Dvoranka, Lidická 23, Brno

BRATISLAVA:

26. 09. 2012 v 18.00 hod.

CULTUS – Ružinov – sál č. 271, Ružinovská 28, Bratislava

Vstup: Dobrovolný příspěvek na úhradu nákladů spojených s organizací přednášky.

Přednášky budou tlumočeny .

Prof. Dr. Cesar Perri universitní profesor, doktor věd a autor spiritistických knih, pochází z Brazílie. Díky své sociální a veřejné angažovanosti se řadí k nejznámějším osobnostem spiritismu nejen v Brazílii, ale také v Evropě a  v USA. V současné době zastává mimo jiné funkci předsedy Brazilské spiritistické federace a generálního sekretáře Národní spiritistické rady, je také členem Mezinárodní spiritistické rady. Na své cestě Evropou zavítá také na Slovensko a do České republiky.