Myšlenka 16. týdne

Běžný člověk vidí, slyší a žije tak, jak se mu líbí.
Pozoruje a hodnotí události měrou osobních zájmů.
Dělá vše pro svůj stálý požitek, vychutnává jen z největšího získaného podílu.
Jeho nálada ovládaná egoistickými vášněmi je proměnlivá.
Jeho víra vychází z předpokladu, že získá věčný život a úmyslně používá metody, na kterých si založil existenci.
Uvědomělý člověk chápe účel, pro který byl stvořen Bohem, vidí, slyší a žije podle norem Zákonů, které řídí život.
Skýtá prostředky k uskutečnění fenoménů – přirozených projevů svého jednání, shodného s božími plány.
Je vyrovnaný, protože ví, že se mu přihodí pouze to, co je pro něho nejlepší, a z toho čerpá ponaučení, které mu napomáhá v jakékoliv situaci.
Věří a miluje bez obav, protože jeho život je užitečný.
Běžný člověk žije opojený nebo zmatený, toužící nebo zklamaný.
Uvědomělý člověk žije v míru.
Pilát z pozice své moci si umyl ruce nad osudem Spravedlivého.
Ježíš na vrcholu své čisté pravdy se podřídil bez jakékoliv výhrady. Vzpřímil se na kříži jako jasný symbol spojení s Bohem a naprostého vítězství nad životem.

Týden 16:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Chvíle rozjímání, Zpráva 5

Nejen chlebem je člověk živ

“Nejen chlebem živ člověk jest, ale i slovem Božím”, řekl Ježíš.
Starost o každodenní pokrm, oděv, bydlení a společenské spolužití nemá mařit zájem o duchovní život.
Vyhraď si denně určitou dobu pro pokrm “Božím slovem”.
Chléb živí tělo a víra udržuje duši.
Chléb posiluje hmotu a víra zdůstojní život.
Chléb sytí na krátký čas, ale víra řeší vše navždy.
Pečuj o tělo a živ duši, aby ses nakonec cítil dokonalým.

Týden 3:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Štastný život, Zpráva XCIV

Naslouchej citem a jednej rozumem

Drž na uzdě své pudy, které přicházejí z neovládaných instinktů a jednej dle příkazu rozumu.
Je pravdou, že dobrý cit by měl rozpustit led racionální logiky, ale mnohdy emoční chlad nebo výbojné bláznovství vyžaduje dohled rozumu.
Mozek a srdce musí jednat společně, poskytnout výhody rovnováhy a střídmosti ve prospěch zdravého života.
Naslouchej citem a jednej rozumem. Oba dobře dávkuj v jejich správném používání.

Týden 2:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Štastný život, Zpráva XCV

Výdobytky

Běžný člověk se uspokojí s fyziologickými jevy a požitky, které vyčerpávají cit bez jakéhokoli emočního přínosu.
Všechny jeho plány a naděje jsou zaměřeny na zisky, které mu slibují blízké cíle požitků a smyslnosti.
Požitek z jídla a smyslnosti; požitek ze spánku a smyslnost v ambici; požitek z pohodlí a smyslnost v myšlení.
Jeho intelekt se obrací v prospěchářství a cítění k požitku.
Růst, po kterém touží jde horizontálně tj. povrchně, nalézá překážky k vzestupu, k vertikalizaci života.

*

Člověk, který v sobě vzbudí zájem o osvobozující pokusy, povstane ze zajetí smyslů a “okřídlí” se.
Poznání se mu stane buzolou, která udává směr, zatímco cítění ho pobízí při překonávání překážek.
Radost se usídlí v hlubinných oblastech bytosti, neustálým nabýváním zkušenosti, odříkáváním, ztotožňování se s pravými hodnotami, na úkor vnitřního neklidu, vyvěrajícího z neukojených tužeb.
Usměrňuje své chování a vede myšlenky, bez fyzických či mentálních prázdnot, coby konfliktů, jež sužují a rozrušují srdce.
Člověku patří triumfy nad vlastními limity.

*

Běžný člověk, vidí, slyší a žije tak, jak se mu líbí.
Pozoruje a hodnotí události měrou osobních zájmů.
Dělá vše pro svůj stálý požitek, vychutnává jen z největšího získaného podílu.
Jeho nadvláda ovládána egoistickými vášněmi jen proměnlivá.
Jeho víra vychází z předpokladu, že získá věčný život a úmyslně používá metody, na kterých založil existenci.
Uvědomělý člověk chápe účel, pro který byl stvořen Bohem, vidí, slyší a žije podle norem Zákonů, které řídí život.
Skýtá prostředky k uskutečnění fenoménů – přirozených projevů svého jednání, shodného s božími plány.
Je vyrovnaný, protože ví, že se mu přihodí pouze to, co je pro něho nejlepší a z toho čerpá ponaučení, které mu napomáhá v jakékoliv situaci.
Věří a miluje bez obav, protože jeho život je užitečný.
Běžný člověk žije opojený nebo zmatený, toužící nebo zklamaný.
Uvědomělý člověk žije v míru.
Pilát z pozice své moci si umyl ruce nad osudem Spravedlivého.
Ježíš na vrcholu své čisté pravdy se podřídil bez jakékoliv výhrady. Vzpřímil se na kříži jako jasný symbol spojení s Bohem a naprostého vítězství nad životem.

Týden 1:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Chvíle rozjímání, Zpráva 5

Umění dialogu

Naslouchej vždy jasně, když jsi k tomu vyzván.
Partnera v hovoru nechej vždy dokončit jeho myšlenky, neunáhluj se předčasnými závěry, zajisté nesprávnými.
Ne všichni se umí vyjádřit rychle a jasně.
Naslouchej vždy laskavě, promiň nevhodná slova a výrazy a snaž se pochopit, co chce řečník vyjádřit.
Obviňuje-li tě někdo, hledej příčiny zla a vykořeň ho. Dialog má vždy probíhat bez hořkosti, ale má zachovat pozitivní výsledek.
Když ti někdo něco vysvětluje nebo poučuje, nauč se lekci.
Pokud společník někoho obviňuje, snaž se zmenšit intenzitu jeho obvinění příznivými slovy pro obviněného.

Týden 52:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Štastný život, Zpráva CXXI

Bůh a člověk

Je jen jediný věčný, pravý Bůh, příčina universa.
Udržuje život, je všudypřítomný, nikdy se však neztělesní.
Podmínkou lidstva je vzestup na vrcholek maximálního vývoje, to On však nepotřebuje.
Nedostupný lidskému chápáním protože je vším, co se nikdy nečlení, je Nesrovnatelnou Myšlenkou, která vše tvoří.
Všudypřítomný, všemohoucí, nalézá se všude tam jako síla, která shlukuje molekuly a jakákoliv snaha porozumět Mu, nebo Ho definovat, představuje Jeho omezení, odebrání Mu nepředstavitelnou velikost.
Proto bychom Ho měli uctívat v duchu a pravdě, s respektem a láskou, nevyslovovat Jeho jméno nadarmo, ani za záminkou hloubání o Jeho realitě.

*

 Mytologické záznamy praví, že ten, který opouští život voláním Jeho jména, se vysvobodí od jha reinkarnací…
Náboženství, ve své představivosti tvrdí, že umřít na tom či onom posvátném místě je dostačující pro získání Boží milosti a věčné štěstí…
Bylo-li tomu tak, jak vážná by byla Jeho nespravedlnost v relaci k těm, kteří se stanou obětí paralýzy a slabomyslnosti a nebo se nachází daleko od privilegovaných míst, kam je On umístil…
Transcendentní Boží láska dosáhne bez rozdílu všechna jeho stvoření a to je i určitým způsobem jeho osobním projevem.

*

Některé orientální kultury, bohaté na bajky a naivitu, vypráví, že Bůh nabývá periodicky lidské podoby, aby pomohl lidskému růstu, změnil špatné návyky, pozvedl jejich morálku, jako kdyby tak mnoho bylo potřeba k dosažení tak jednoduchého.
Jeho velvyslanci se objevují a vyvstávají na všech místech, ať už to byl Krišna, Budha, Mojžíš či Zoroastr, Lao-Tse, Hermes, Trimegistr, nebo Mohamed, Sokrates, nebo Augustin, Luter, nebo Allan Kardec, mezi jinými četnými… Ale všechny převyšuje svou čistotou a nezištností Ježíš Nazaretský, který přišel učit lid o Něm a  žít podle Něho tak, jak to ještě nikdo jiný nedokázal.

*

Nenech se nadchnout těmi, kteří o sobě tvrdí, že jsou “božím projevem” nebo Bohem “z masa a kostí” ve stínu země…
Respektuj je jako misionáře, kteří jsou emocionálně a kulturně blízcí zemím, kde se znovuzrozují se vznešenými a vyššími úmysly.
Vyslechni si jejich poselství, avšak pozoruj, zdali slova následují činy, jsou-li prostí, dobří a milosrdní, tolerantní a dobročinní, obětaví až k smrti a trpělivě projevují svou moudrost a pokrok.

*

Buď vděčný Bohu, že ti umožnil přiblížit se těmto duchům misionářům.
Nikdy je neuctívej ani neměň svůj názor o jejich učení.
Uvažuj a přemýšlej logicky.
Tvoji dokonalejší bratři, kteří kráčí před tebou, tě zvou k zamyšlení a k seberozvíjení.
Buď si vědom, že nade všemi těmito znáš Ježíše, který se obětoval a pouze tě prosí, abys miloval a miloval, abys učinil z tvého života “Evangelium činů” pro tvé dobro a dobro lidstva, kterého jsi členem.

Týden 51:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Chvíle rozjímání, Zpráva 14

Vždy hledej dobrou stránku

Vyhosti ze svého života zlobu.
Nahraď nemocné myšlenky zdravými. Rozstřihni nebezpečnou síť neospravedlnitelného podezírání nůžkami důvěry ve v tvého bližního.
Je trýznící žít ozbrojen vůči jiným, vidět nejdříve jejich negativní stránku, hledat jejich nedokonalost.
Na Zemi nežije nikdo bez nedostatků, tak jako není ani nikdo bez ctností, ať už je toto individuum zlé jak chce.
Hledej dobrou stránku všech a objevíš dobro, budeš se cítit obnoven a laskav.

Týden 50:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Štastný život, Zpráva XCVIII

Hledej rovnováhu

Tvá neustálá únava doprovázená nespokojeností a špatnou náladou je červeným výstražným světlem, které tě varuje před nebezpečím ve tvém životě.
Vyplývá z nepravidelného způsobu používání tvých prostředků a energie, bez příslušné obnovy.
Nepostačí vyspat se, nechat odpočinou tělo, když setrváš emocionálně neklidný a napjatý.
Proto vyrovnej své chování, uvažuj hluboce a zjistíš, že ti schází “duchovní chléb”, který živí a povzbuzuje.
Zreorganizuj tedy tvůj život a hledej rovnováhu, dokud je čas.

Týden 49:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Štastný život, Zpráva CII

Skuteční hrdinové

Velikost člověka může být měřena dle jeho schopností sloužit svému bližnímu v pokoře a s láskou.
Lidé velkého těla vzbuzují pozornost a vytváří stín, avšak lidé velkých duší, ať už jsou kdekoliv, stanou se neuhasitelným světlem, značí cesty k osvobození.
Skuteční hrdinové zapomenou na sebe sama, žijí ve starosti pomáhat jiným, aniž by se zabývali propagací vlastních činů.
Staň se jedním z nich, v tichosti svých činů a velký ve své nepatrnosti.

Týden 48:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Štastný život, Zpráva CLXVII

Neponižuj se

I když se ti lidé jeví jako zlí a sobečtí, nebo tě zarmucují a neváží si tě, neuvažuj o pomstě.
Jsou i takoví, kteří  si hoví ve zlu, kte ří přinášejí neklid, jsou na to hrdi a chlubí se tím.
To jsou zlé bytosti, které právě vyšly z primární epochy a teprve nabýají světlo rozumu a jemnost emocí.
Není správné, aby ses ponížil a dostal na jejich úroveň, trpěl ještě více, když je můžeš povznést a pozvednout, změnit k lepšímu morální krajinu světa.
Buď ty příčinou růstu a pochopení chyb a limitů svého bližního.
Nikdy nebudeš litovat, že jsi takto jednal.

Týden 47:
Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis, Štastný život, Zpráva CL